Vzděláváním k úspěchu

Název projektu: Vzděláváním k úspěchu

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013870

Doba realizace: 1. 9. 2019 - 31. 8. 2021

Celkové způsobilé výdaje projektu: 2 701 924 Kč

Cíl projektu: - podpora mateřské školy, základní školy a školní družiny

                     - osobnostně profesní rozvoj pedagogů
                     - společné vzdělávání žáků
                     - extrakurikulární aktivity

Aktivity:

 1. Školní asistent - personální podpora MŠ
 2. Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ
 3. Školní asistent - personální podpora ZŠ
 4. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ
 5. Vzájemná spolupráce
 6. Tandemová výuka
 7. Nové metody práce ve výuce
 8. Klub pro žáky ZŠ
 9. Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 10. Projektový den ve škole
 11. Projektový den mimo školu
 12. Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD
 13. Klub pro žáky ŠD
 14. Projektový den v ŠD
 15. Projektový den mimo ŠD